Vizyon

(Vision) Geleceği beyinde kurmak ola­rak tanımlanabilen “vizyon”, beyindeki göz, zihindeki radardır. Gelişmenin yol haritası çizilirken vizyon bir pusula görevini görür. Vizyon için zengin bir hayal gücü gereklidir ama bu hayaller ancak bilimin ve analizin potasında eritildiğinde, su verilmiş çelik gibi so­mutlaşır. Vizyon, bugünden yarınlara uzanan bir iyimserlik ve insanları he­yecanlandıran bir umut içermelidir. Vizyonun başı bulutlardadır ama ayağı yere basar. Vizyon bugünün hayali­ni, yarının gerçeği kılmak için ortaya konan beyinsel çabadır, geleceğin ger­çekliğini yakalama azmidir. Bu nedenle vizyonun hareket noktası, bugünün gerçekliği olmalıdır. Mevcut gerçekliği tam olarak algılayan bir kişi, neyin, na­sıl ve hangi noktaya kadar değişebilece­ğini daha berrak bir şekilde görebilir. Vizyon, zihinde ancak sürekli bir zihinsel çabadan sonra belirir. Geleceği etkileye­cek, ekonomik, demografik ve sosyolojik koşullar derinlemesine incelenmeden, beynin görüş mesafesinin uzaması im­kânsızdır. Geleceğe odaklanıldığında, uzun süren inceleme, analiz ve gözlem­ler, belirli bir anda vizyon denen pırıltı­lı bir kristale dönüşür. Geleceğe nüfuz eden bir bakış açısı ve görüş yeteneği için dünyadaki ve ülkedeki gelişmelerin, sosyal ve ekonomik göstergelerin ve ana eğilimlerin bilinmesi gerekir.

Yalnız tek bir kişinin, bir liderin beyni­nin içinde kalan yaratıcı fikirler “vizyon” olarak tanımlanamaz. Vizyon yüzlerce, binlerce insan tarafından paylaşılma­dıkça bir anlam taşımaz. Vizyonun ha­reket noktası bugünkü gerçeklik olduğu için ütopyalardan farklıdır. Zihinde iddi­alı hedeflere nasıl ulaşılacağını gösteren bir rota, bir “yol haritası” yoksa, vizyo­nun boş ve ham hayallerden farkı kal­maz. Vizyon, geleceğin üstüne gözü kara giden bir macera arayışı, bir koyup üç alınacak bir kumar da değildir. Hedefe milim milim de olsa her gün biraz daha yaklaşılmıyorsa vizyon, bir bilim-kurgu öyküsüne dönüşüverir.

Tarihin akışı ve dünyanın gidişi dikkate alındığında daha ileri hedeflere yönel­meyen dönüşüm hedefleri de vizyon sa­yılmaz. Vizyon arayışının amacı eskiyi geri getirmek değil, yeni ve ileri olana yönelmektir.

Vizyon ve misyon birbiri arkasına kulla­nılan kelimelerdir ama bu iki terim ara­sında farklılıklar vardır. Misyonun sı­nırları görünen ufuktur. Mevcut şartlar ve yakın gelecek için amaçlanan ve üst­lenilen görev misyon olarak tanımlanır. Buna karşılık vizyon ufkun arkasındaki­leri de görebilen bir yeteneği tarif eder.