Yapısal Reformlar Gündemde

Büyümenin cari açığı da tırmandırması nedeniyle frene basılınca 2012’de ekono­mi yavaşladı. İleri teknoloji ile üretim ve ihracat yapan sanayi tesislerinin kurul­ması için çıkarılan teşvik paketleri, ya­tırımlardaki duraklama nedeniyle bek­lenen sonuçları vermedi. Kredi Garanti Fonu ve benzeri teşvik önlemleri eko­nomiyi 2017 yılında canlandırsa da orta ve uzun vadede güçlü bir büyüme ivmesi ortaya çıkaracak reformlar gecikti.

2012- 6 Nisan. Yeni bir teşvik paketi kamuoyuna duyuruldu.

17 Nisan: Tasarrufları artırmak için bi­reysel emekliliği ve uzun vadeli mevdu­atı özendiren bir plan açıklandı.

16 Mayıs:
Kentsel Dönüşüm için çıka­rılan 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki yasa kesinleşti.

18 Mayıs:
Yabancılara mülk satışı hakkındaki yasa Resmi Gazete’de yayınlandı.

15 Haziran: Yatırımları Teşvik Programı’nın uygulaması başladı.

26 Haziran: Türk Ticaret Kanunu’nda değişiklik yapan kanun kabul edildi.

5 Kasım: Fitch rating kuruluşu Türki­ye’nin notunu BB’den BBB-’ye yükseltti.

25 Aralık: Cari işlemler dengesini azalt­mak için “Girdi Tedarik Stratejisi” (Gİ­TES) açıklandı. Yeni strateji, ara malları ithalatını rasyonel bir şekilde azaltmayı amaçlıyordu.
  • Kredi genişlemesini frenleyen önlem­ler ekonominin büyüme hızını düşürdü ve büyüme oranı yüzde 2.2 oldu.
  • Yıl sonunda nüfusun 75 milyon 627 bin 384 olduğu açıklandı.
  • İhracat yüzde 13’lük bir artışla 152 milyar 467 milyon dolara yükseldi.
2013-27 Mart: Standard and Poor’s Tür­kiye’nin notunu BB’den BB+” ya yükseltti ama yatırım yapılabilir düzeyin bir basa­mak altında tuttu.

4 Nisan: İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nın (İMKB) yeni adı “Borsa İs­tanbul” olarak tescil edildi.

15 Mayıs: Moody’s Türkiye’nin notunu Bal’den Baa3’e çıkardı ve yatırım yapı­labilir düzeye yükseltti.

29 Mayıs: Üçüncü Boğaziçi köprüsü­nün temeli atıldı.

20 Haziran: ABD’de parasal genişleme uygulamasına son verileceği yönündeki endişeler nedeniyle dolar kuru 29 Ma- yıs’tan itibaren yükselmeye başladı ve 24 Haziran’da 1.95’e yaklaştı.

2 Temmuz: Onuncu Beş Yıllık Kalkın­ma Planı TBMM’de kabul edildi.

18 Eylül: ABD’de genişletici para po­litikasının bir süre daha devam edece­ği açıklanınca dolar kurundaki ve faiz oranlarındaki artış eğilimi durdu.

29 Ekim: Marmaray hizmete girdi.

  • Yıl içinde ihracatta ilk duraklama be­lirtileri ortaya çıktı. 2013 ihracatı yüz­de -0.5 azalarak 151 milyar 803 milyon dolara indi.
  • Ekonominin büyüme oranı yüzde 4.0 oldu.
  • Asım Kibar, Posco Assan TST fabri­kasında Türkiye’de ilk kez paslanmaz çelik imalatına başladı.
2014-11 Ocak: Türkiye’de havayolunu kullanan yolcu sayısının 150 milyonu aştığı açıklandı.

7 Şubat:
Uluslararası kredi derecelen­dirme kuruluşu Standard & Poor’s (S&P), Türkiye’nin kredi notu görünümünü “durağan”dan “negatif”e çevirdi, kre­di notunu ise “BB+” olarak korudu.

12 Şubat:
Batıkent-Sincan Metro Hat­tı hizmete girdi.

19 Mart:
Gümrüklerde belge kontrolleri­nin elektronik ortamda yapılmasına im­kân veren Tek Pencere Sistemi’ne geçildi.

31 Mart:
İstanbul’a yapılacak üçüncü havalimanının temelleri atıldı.

11 Nisan:
Uluslararası kredi derecelen­dirme kuruluşu Moody’s, Türkiye’nin kredi not görünümünü “durağan”dan “negatif”e çevirdi, notunu “Baa3” ola­rak teyit etti.

12 Mayıs:
Türkiye, Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi (CERN) ile ortak üyelik anlaşması imzaladı.

25 Temmuz:
Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattı, törenle hizmete açıldı.

23 Ekim: TBMM Genel Kurulu’nda, elektronik ticaretin düzenlenmesine ilişkin kanun tasarısı kabul edildi.

3 Kasım: Yıldız Holding, United Biscuits’i satın aldı. Yıldız Holding bu satın almayla dünyanın 3. büyük bisküvi şir­keti konumuna yükseldi.

6 Kasım:
Başbakan Ahmet Davutoğlu, “Güçlü ve Dengeli Büyüme için Yapısal Dönüşüm” başlığıyla Onuncu Kalkın­ma Planı kapsamında öncelikli 9 dö­nüşüm programına ilişkin 417 eylem planının devreye konulacağını açıkladı.

2015-20 Ocak:
Borsa İstanbul ve Londra Borsası Grubu arasında strate­jik ortaklık anlaşması imzalandı.

2 Nisan: Üretim ve istihdamı teşvik paketi açıklandı.

17 Mart: Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı’nın (TANAP) temeli atıldı.

15 Haziran:
Çek kullanımında güveni­lirliği artırmayı amaçlayan ‘Karekodlu Çek’ uygulaması başladı.

2016-6 Mart:
Trafiğe çıkan araç sayısı 20 milyonu aştı.

29 Haziran:
Rusya Türkiye’den ithalat yasağını aşamalarla kaldırma kararı aldı.

30 Haziran:
İzmit Körfezi’nde Osman Gazi Köprüsü hizmete açıldı.

26 Ağustos:
Türkiye Varlık Fonu ku­ruldu.
  • Yavuz Sultan Selim Köprüsü açıldı.
4 Eylül: Doğu ve Güneydoğu Anadolu için “Cazibe Merkezleri” projesi açık­landı.

26 Kasım:
Teşvik paketi açıklandı.

2 Aralık: Dolardan liraya dönüş kam­panyası başlatıldı.

12 Aralık: TÜİK, milli gelirde yeni he­saplama yöntemini açıkladı.

20 Aralık: Avrasya Tüneli hizmete açıldı.

2016 yılında ekonomik göstergelerin büyük bölümü olumsuzdu. GSYH bü­yüme oranı yüzde 2.9’a gerilerken işsiz­lik oranı yüzde 10.9’a yükseldi. İhracat yüzde -0.9 azalma ile 142 milyar 530 milyon dolara indi.

2017-1 Ocak: Zorunlu Bireysel Emek­lilik Sistemi uygulanmaya başlandı.

5 Şubat:
Kamu sektöründeki bankalar ve büyük şirketler Türkiye Varlık Fonu’na devredildi.

10 Mart:
Kredi Garanti Fonu’nun li­mitleri dolardan liraya çevrildi ve eko­nomiyi canlandırmak için 250 milyar liralık kredi kullandırılması hedeflendi.

18 Mart:
Çanakkale Köprüsü’nün te­meli atıldı.

2 Ekim: Altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracı başlatıldı.

2 Kasım: “Türkiye’nin Otomobili” pro­jesine ilişkin protokol imzalandı.

Aralık: Ekonomiyi canlandırıcı ön­lemler sayesinde 2016’da GSYH büyü­me hızı yüzde 7.4 oldu.

2018-23 Mart: ABD, Türkiye’den it­hal ettiği çelik ve alüminyuma ek vergi getirdi. Türkiye’nin misillemesi ise 20 Haziran’da yapıldı.

9 Nisan: Süper teşvik paketi açıklandı.

4 Temmuz: Bakanlar Kurulu’nun, büt­çe hazırlama yetkisi Cumhurbaşkanlığı’na devredildi.

10 Temmuz: Cumhurbaşkanlığı’na bağ­lı Strateji ve Bütçe Başkanlığı kuruldu. Bu başkanlık daha önce Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) ve Kalkınma Bakanlığı’nın üstlendiği görevleri de devraldı. Hazine Müsteşarlığı kaldırılarak Hazine ve Maliye Bakanlığı oluşturuldu.

10 Ağustos: “Yeni Ekonomi Yaklaşımı” ile ekonomik dengelenme, istikrarlı bü­yüme ve adaletli paylaşım hedeflendi.

12 Ağustos: Ticaret savaşı, ABD-Türkiye gerginliği ve diğer siyasi neden­lerle döviz kurları, dolarda 7.10, euroda 8.04 liraya kadar tırmandı. Sonraki haf­talarda gerileyen kurlar yılın son gün­lerinde dolarda 5.25-5.30, euroda 6.00­6.05 aralığında dalgalandı.

18 Eylül: Dolar ve diğer dövizler üze­rinden sözleşme yapmak yasaklandı.

19 Eylül:
Hazine ve Maliye Bakanı Be­rat Albayrak, 2019-2021 dönemine ait orta vadeli programı ve “Yeni Ekonomi Programı” (YEP) açıkladı.

9 Ekim:
Enflasyonla Topyekun Müca­dele Paketi açıklandı. .

29 Ekim: İstanbul Havalimanı açıldı.

21 Aralık: Oger Telecom’a bağlı OTAŞ’ın alacaklı bankalara devrinin tamamlan­ması ile Türk Telekom yerli şirket oldu.

Aralık: GSYH büyüme hızı yılın üçüncü çeyreğinden itibaren yavaşlamaya baş­ladı. 2018 yılında büyüme oranı yüzde 2.6’ye gerilerken enflasyon yüzde 20.3’e, işsizlik oranı yüzde 13.5’e yükseldi.

2019-8 Nisan: İstanbul Havalimanı fa­aliyete geçti.

10 Nisan: “Yapısal Dönüşüm Adımla­rı” adını taşıyan bir reform programı açıklandı.

23 Mayıs: İVME (İleri Verimli Milli Ekonomi) Finansman Paketi kamuoyu­na duyuruldu. Paket ile ithalatın azaltıl­ması, ihracatın artırılması, orta yüksek ve ileri teknoloji alanlarına yeni yatı­rımların yapılması amaçlandı.

18 Eylül: Sanayi ve Teknoloji Bakan­lığı “2023 Sanayi Ve Teknoloji Strate­jisini açıkladı, 5 ana bileşen ve 23 alt politikadan oluşan strateji ile sanayide teknolojik yoğunluğun yükseltilmesi ve dijital dönüşüm hedeflendi.

30 Kasım: Hazar Denizinin Güneyinde­ki doğalgaz alanlarını, Avrupa ülkelerine bağlayacak 1850 kilometrelik TANAP’ın (Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi) Türkiye bölümü tamamlandı.

Aralık: İşsizlik yüzde 14 dolayında ve yüksek bir düzeyde kalırken Ekim ayında tek haneli olan yıllık enflasyon yılın son iki ayında yüzde 10’un üstüne çıktı.