Yatırım Araçlarında Risk

(Risks in investment portfolio) Her­hangi bir yatırım aracını satın alanla­rın izlemek zorunda olduğu risk türleri şunlardır:

İş riski: Bir yatırımın beklenen getiriyi sağlayıp sağlayamayacağı konusundaki belirsizliklerden kaynaklanır.

Finansal risk: Bir şirketin aldığı bor­cun anapara ve faiz ödemelerini yapa­mayacak duruma gelmesi ihtimali ile ortaya çıkar.

Satın alma gücü riski: Bu riski enf­lasyonun getiriyi azaltması tehlikesi doğurur.

Faiz oranı riski: Para piyasalarındaki faiz oranı değişikliklerinin, bir yatırı­mın esas değerini düşürme ihtimalini tanımlar.

Likidite riski: Yatırılan paranın belirli bir günde makul fiyat üzerinden nakde çevril­mesini zorlaştıran etkenlerden doğar.

Vergi riski: Vergi yasalarındaki deği­şikliklerin, getiriler üzerindeki olum­suz etkisini ifade eder.

Piyasa riski: Dışsal etkenlerin ve eko­nomi dışı faktörlerin piyasayı ve eldeki yatırım aracını etkilemesidir.

Olay riski: Beklenmedik bir olayın şir­ketin veya piyasanın durumunu olumsuz etkileme ve getiriyi azaltma ihtimalidir.