Yatırım Portföyü

(Investment portfolio) “Cüzdan” anla­mına gelen portföyden söz edebilmek için en az iki farklı yatırım aracının bu­lunması gerekir. Portföydeki yatırım dağılımının, en başta yatırımcının ki­şiliğine ve bilgi düzeyine uygun olması gerekir. Örneğin risk konusunda ihtiyatlı olan bir yatırımcı, parasını bölerek ban­ka mevduatı, hazine bonosu gibi alan­lara yatırabilir. Ülkedeki ekonomik ge­lişmeler ve temel göstergelerin seyri de portföyün bileşimi üzerinde etkili olur. Büyüme hızının, enflasyonun ve faiz oranlarının düzeyinin zaman içindeki değişimi paranın, portföy içindeki dağı­lımının da değiştirilmesini gerektirebilir.