Yatırımların Sınıflandırılması

(Classification of investments) Yatı­rımları teşvik mevzuatı açısından yatı­rımlar şöyle sınıflandırılır:

Komple yeni yatırım: Mal ve hizmet üretimine yönelik olarak ana makine ve teçhizat ile yardımcı tesisleri içeren, ge­rektiğinde arazi-arsa ve bina-inşaat har­camalarını da kapsayan yatırımlardır.

Entegrasyon yatırımı: Mal ve hizmet üreten tesislerin mevcut üretim hat­larında elde edilen nihai ürüne bütün­leyici nitelikte ara malı verecek veya üretilmekte olan nihai ürünü ara malı olarak kullanabilecek şekilde, mevcut tesise ileri veya geriye doğru enteg­re olan, yatırımın konusu ve projenin özelliği dikkate alınarak aynı il sınırları içinde veya aynı yerde ve aynı tesis bün­yesinde olan yatırımlar entegrasyon ya­tırımı olarak adlandırılır.

Modernizasyon yatırımı: Mevcut te­sislerin üretim hatlarında teknik veya ekonomik ömrünü tamamlamış maki­ne ve teçhizata uygun parçaların eklen­mesini veya mevcut makine ve teçhiza­tın yenileri ile değiştirilmesini, tesiste eksik kalmış bölümlerin tamamlanma­sını, nihai ürünün doğrudan kalitesinin yükseltilmesini veya modelinin değişti­rilmesini içeren yatırımlardır.

Tevsi yatırımı: Mevcut bir yatırıma üretim hattı veya makine ve teçhizat ilavesiyle kapasitenin artırılmasına yönelik olan ve mevcut tesis ile alt yapı müşterekliği oluşturarak bir bütün teş­kil eden yatırımlardır.

Ürün çeşitlen­dirme yatırımı: Mevcut tesisler ile alt­yapı müşterekliği olan, aynı işletmede mevcut makine ve teçhizata yapılacak ilave yatırımla farklı bir nihai ürün elde edilmesine yönelik yatırımlardır.