Yeni Ürün

(New product) Yeni bir ürün için finansman kaynağı, teknoloji, ara malları ve dağıtım kanalları gereklidir. Ancak yeni ürünün hayat hikâyesi hep insan beyninde başlar. Girişimci ruha sa­hip bir insanın, düşünürken, okurken, gezerken veya insanlarla konuşurken zihninde birden bir şimşek çakar ve yeni ürünün embriyosu ortaya çıkar. Bu tohum, laboratuvarlarda bilimsel araştırmalarla olgunlaşır. Yeni ürünün insanların hayatı kolaylaştırması ancak ticarileştirme ve pazarlama ile müm­kün olur. Intel’in eski yöneticilerinden William H. Davidow bu noktayı şöyle açıklığa kavuşturmuştur. “Mükemmel cihazların laboratuvarda icat edilme­sine karşın, mükemmel ürünler pazarlama departmanında icat edilir.” Yeni iş ve ürün fikirlerinin çokluğu ancak aşağıdaki yaklaşım ve araştırmalarla sağlanır:

Yeni ihtiyaçların gözlemlenmesi: Firmaların çoğunluğu mevcut talebi karşılamak için üretim yaparken gi­rişimci iş insanları değişim süreci so­nunda ortaya çıkan yeni ihtiyaçları kar­şılamak üzere hazırlık yapar.

Geleceğe hazırlanmak: Bugün yay­gın ilgi görmeyen bir ürün, ekonomide istikrarlı bir büyüme dönemi sürdü­rüldüğünde yüksek satış miktarlarına ulaşabilir. Yeni ürün gelecek yıllar için tasarlandı­ğı için gelecek dönemlerde ekonominin hangi gelişmişlik düzeyine gelebile­ceğini tahmin edebilenler, rakiplerine göre bir adım önde olur.

Hayat tarzlarını incelemek: İnsan­ların eğitimlerine, gelirlerine, yaşa­dıkları yere ve dünya görüşlerine göre sürdürdükleri hayat tarzlarını analiz edenler yeni ihtiyaçları daha kolay be­lirleyebilir.

Dünyadaki örnekleri araştırmak: Yeni ürünlerin gelişmiş ülkelerdeki ha­yat hikâyesi, Türkiye’deki başarı için önemli ipuçları sağlayabilir. Bir ülkede tutan yeni ürün, kitle iletişim araçlarının ve modaların etkisi ile diğer bir ülkede de başarılı olabilir. Ancak bu ince­lemede Türkiye’deki yaşayan kültürü, hayat tarzını ve alışkanlıkları da dikka­te almak ve yeni ürünü yerel koşullara göre değiştirmek veya geliştirmek gere­kebilir.

Üretim ve pazarlama kararı: Üre­tim kararı ancak tüketicilerin ürünün bedelini ödemeye razı olmaları ve ra­kiplerin ürünlerinden farklılığın be­lirgin olması durumunda verilmelidir. Yeni ürün piyasaya çıktığında pahalı reklamlar yerine soluklu bir halkla ilişkiler çalışması satışları artırma ko­nusunda daha etkili olur.