Yoksulluk

(Poverty) Birey veya ailenin gelirinin ye­mek, barınma, içecek su, sağlık ve eğitim gibi temel ihtiyaçların karşılanmasına yetmemesi durumu mutlak yoksulluk olarak tanımlanır Mutlak yoksulluğun kriterleri dünyanın her ülkesinde aynıdır. Hayatını sürdürmek için gerekli gelire sa­hip bulunmayanların, mutlak yoksulluk kapsamında olduğu kabul edilir. Toplu­mun genel düzeyine göre belli bir sınırın altında gelir veya harcamaya sahip olan bi­rey veya hanehalkı göreli anlamda yoksul sayılmaktadır. Yoksulluk oranı, hanehalkı kullanılabilir geliri yoksulluk sınırının altında olanların (yoksulluk riski altın­da olan nüfusun) toplam nüfus içindeki oranıdır. TÜİK, 2006 yılından beri Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması (GYKA) sonuçlarına dayalı olarak hesaplanan ve uluslararası karşılaştırma yapmaya im­kân veren göreli gelir yoksulluğuna ilişkin rakamlar yayımlamaktadır. Bu araştırma­dan önce Gelir ve Tüketim Harcamaları Anketi sonuçlarından hayat standardı ve sosyal refah göstergeleri üretilmekteydi.