Yönetim Guruları

(Management gurus) Sanskritçede “pir” , “büyük üstat” ve “lider” anlam­larına gelen “guru” kelimesi 1970’ten sonra yönetim konusunda çığır açan kişiler için kullanılmıştır. Değişim dö­nemlerinde iş insanları ve yöneticiler, ortaya çıkan yeni sorunlara çözüm arar­ken akademisyen, yönetici ve danışman kökenli bazı kişiler önce makaleleri ile daha sonra kitapları ile günün sorunla­rına ışık tutan düşünceler ortaya atmış­lardır. Dönemin ihtiyacına en çok cevap verebilen tezler ve düşünceler ilgi gör­müş ve bunların önerileri uygulamaya sokulmuştur. Yalnız belirli bir dönemin sorunlarını yerel yaklaşımlarla ele alan görüşlerin modası çabuk geçerken, ba­zıları da kalıcı değer kazanabilmiştir. Ünlü gurular içinde şu kişilerin kitap­ları Türkçeye çevrilmiştir:

Peter Drucker: 2005’te 95 yaşınday­ken hayatını kaybeden Drucker 39 ki­tap yazmıştır. 50’li yıllardan itibaren görüşleri ve tezleri ile yönetim dünyası­nın en etkili kişileri arasında sayılmış­tır. Kitaplarının 17’si Türkçeye çevril­miştir. Bunlar arasında, Yeni Gerçekler, Yönetim, Kendini Yönetmek, 21.Yüzyıl İçin Yönetim Tartışmaları ve Kapitalist Ötesi Toplum da vardır.

John Kotter: Küreselleşme dönemi sonrasında değişim sürecini her boyutuyla incelemiş ve Leading Change adlı kitabı yazmıştır. Türkçeye Bu Çok Acil ve Fikir Nasıl Satılır adlı iki kitabı çev­rilmiştir.

Warren Bennis: Başlıca uzmanlık ko­nusu liderlik olan Bennis’in Bir Lider Olabilmek ve Şirket Kurtaran Kararlar adlı kitapları Türkiye’de yayınlanmıştır.

Henry Mintzberg: Örgütlenme tasa­rımı ve strateji oluşturma süreci hak­kında eserler vermiş olan Mintzberg’in Örgütler ve Yapıları adlı kitabı Türkçeye çevrilmiştir.

Peter M. Senge: Şirketlerdeki eğitim süreci ve öğrenen örgütler başlıca uz­manlık konusudur. Yazarın Türkçeye çevrilen iki eseri vardır: Beşinci Disip­lin ve Şimdi, Burada.

Michael Porter: Küresel dönemdeki rekabet üzerine iş ve yönetim dünyasını derinden etkileyen kitaplar ve makaleler yazmıştır. Rekabet konusundaki iki kita­bı, Rekabet Stratejisi ve Rekabet Üzerine adları ile Türkiye’de yayınlanmıştır.

Gary Hamel: Küresel dönemde yöne­tim işlevinin geleceği konusunda eser­ler vermiştir. Geleceği Kazanmak ve Yönetimin Geleceği adlı kitapları Türkçeye çevrilmiştir.

Michael Hammer: “Reengineering” konusunda eserler vermiş yazarın De­ğişim Mühendisliği adlı kitabı 90’lı yıl­larda Türkiye’de de yayınlanmıştır.

C.K. Prahalad: Küresel dönemde ye­niden yapılanma konusunu ayrıntılı olarak incelemiş Prahalad’ın Piramidin Altındaki Servet adlı kitabı Türkçeye çevrilmiştir.

Rosabeth Moss Kanter: Küreselleş­me döneminde liderlik konusunda da eserler vermiş olan Kanter’in Süper Şirket adlı kitabı Türkiye’de de yayın­lanmıştır.

Kcnneth Blanchard: Eserlerinde ge­nel yönetim konularını inceleyen Blanchard’ın Türkçeye çevrilen kitaplarından ikisi şunlardır: Pozitif İlişkilerin Gücü ve Kişisel Liderlik ve 1 Dakika Yöneti­cisi.

Charles Handy: Yönetim sorunlarını sosyal ekonomik boyutları ile inceleyen Handy’nin Ruhun Arayışı - Kapitalizm Ötesi adlı kitabı Türkiye’de yayınlanmıştır.

Stephen Covey: Popüler yönetim ya­zıları kaleme alan Covey’in Türkiye’de ilgi gören kitabının adı Etkili İnsanla­rın 7 Alışkanlığadır.

Howard Gardner: Çoklu zekâ teorisi­ni geliştiren Gardner’ın Türkçeye altı kitabı çevrilmiştir. Bunların arasın­da Zihin Çerçeveleri, Çoklu Zekâ-Yeni Ufuklar ve Geleceği İnşa Edecek Beş Zi­hin de vardır.