Yöneylem Araştırması

(Operations Research) 1960 ile 1980 ara­sında işletmelerde ve kurumlarda yaygın olarak kullanılan araştırma ve planlama yöntemidir. Bu planlama yönteminde süreci etkileyen değişkenler iki ayrı bö­lümde incelenir. Kontrol edilemeyen de­ğişkenlerin ortaya çıkaracağı ihtimallere göre kontrol edilebilir değişkenlerde dü­zenlemeler yapılarak sistemin optimum veya maksimum randıman vermesi sağ­lanır. Yöneylem Araştırması, modern anlamıyla İkinci Dünya Savaşı sırasında başlamıştır. Radar icat edilmeden önce Almanlar şiddetli hava hücumlarına baş­lamışlardı. İngilizler en kısa zamanda radarı geliştirmek, imalatını ihtiyaç dü­zeyine çıkartmak ve rasyonel bir radarlı gözetleme örgütü kurmak üzere küçük gruplar halinde araştırmacıları görevlen­dirmişlerdi. Bu küçük gruplardan her biri, kendi alanındaki sorunlara çözüm formü­lü aramakta ve aralarındaki koordinas­yon, bağlı bulundukları yönetim tarafın­dan sağlanmaktaydı. Elde edilen başarılı sonuçlar, sistemin şirketlerde ve kurumlarda da kullanılması ile sonuçlanmıştır.