Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE)

(DomesticProducer Price Index: D-PPI). Belirli bir referans döneminde ülke eko­nomisinde üretimi yapılan ve yurtiçine satışa konu olan ürünlerin üretici fiyat­larını zaman içinde karşılaştırarak fi­yat değişimlerini ölçen fiyat endeksidir. Endeks imalat sanayisi dallarını, ma­dencilik ve taş ocakçılığı ile elektrik, gaz ve su temini sektöründeki üretimi kap­samaktadır. Derlenen üretici fiyatı, yurt içinde üretimi yapılan ürünlerin, KDV, ÖTV vb. dolaylı vergiler hariç, peşin satış fiyatıdır. Ürün sepetinin ve ağırlıklarının güncellemesi, her yılın sonunda yapıl­makta ve zincirleme Laspeyres formülü ile seri devam ettirilmektedir. Her yıl Aralık ayı itibari ile yeni maddeler en­dekse dahil edilmekte ve yeni ağırlıklar endeks hesabında kullanılmaktadır. Cari fiyatların, “yeni fiyat referans dönemi” olan bir önceki Aralık ayının fiyatlarına bölünmesiyle, endeks hesaplanmakta ve Aralık ayı endeksi ile çarpılarak zin­cirleme işlemi yapılmaktadır. Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi sonuçları her ayın 3’ünde veya takip eden işgününde saat 10.00’ da haber bülteniyle kamuoyuna duyurulmaktadır. Hizmetler sektörü­nü kapsamayan bu endeksin yüksel­mesi bu artışın bir süre sonra tüketici fiyatlarına da yansıyacağı yönünde yo­rumlanır. Ürün maliyetlerinin yüksel­mesinden kaynaklanan ÜFE artışları, talebin durgun olduğu dönemlerde tü­ketici fiyatlarına gecikmeli olarak yansır. 2005 yılından önce bu endeksin adı Toptan Eşya Fiyatları Endeksi (TEFE) idi. Daha sonra Üretici Fiyatları Endek­si (ÜFE) adını alan bu endeks 2014’ten sonra yurtiçi yurtdışı ve tarım olmak üzere üç ayrı başlıkta hesaplandı.