Zorunlu Karşılık Oranı

(Reserve requirement ratio) Banka ve diğer finansal kuruluşların bilanço­larında taşıdıkları mevduat, kredi ve benzeri yükümlülüklerine karşılık Merkez Bankası’nda tutmak zorunda oldukları rezerv miktarını gösteren kanuni orandır. Zorunlu karşılık (ZK) oranı, yükümlülüklerin çeşidine, vade­sine ve para birimine göre farklılaşabilmektedir. Merkez bankaları bu oranı bir para politikası aracı olarak kulla­nabilmektedir. Eğer bankalar atıl re­zervlere sahip değilse, zorunlu karşılık oranı artırıldığında bankalar verdikleri kredileri geri çağırırlar ve bu durum para arzının azalmasına neden olur. Zorunlu karşılık oranı düşürüldüğün­de ise zorunlu karşılıkların bir kısmı kullanılabilir rezerv şekline dönüşür, bu da bankaların kredi tabanını artırır. Bankaların kredi tabanın genişlemesi de para arzının artmasına neden olur.