7456 sayılı Kanun ile yapılan değişiklikler

Veysi SEVİĞ
Veysi SEVİĞ Bize Göre

7456 sayılı Kanun ile 06 / 02 / 2023 tarihinde meydana gelen depremlerin yol açtığı ekonomik kayıpların telafisi için “Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi İhdası” ile “Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” 15.07.2023 tarih ve 32249 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış bulunmaktadır.

Söz konusu kanunla yapılan düzenlemeler ile;

Kurumlar Vergisi Oranı %25’e çıkarılmış, banka ve finans kuruluşları için Kurumlar Vergisi %30’a yükseltilmiş olup ihracattan elde edilen kazançlar için Kurumlar Vergisi (5) beş puan indirilmiş olarak uygulanacaktır.

- Taşınmaz satışında Kurumlar Vergisi istisnası kaldırılmış ve 15 Temmuz 2023 tarihinden önce aktifte yer alan taşınmazların şahsında istisna oranı %50’den %25’e düşürülmüştür.

- Taşınmazlar vergisiz bir şekilde kısmi bölünmeye konu edilmeyecektir.

- Diğer yandan “Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi” ihda edilmiştir.

- Geri Kazanım Katılım Payı tutarlarının iki katına kadar artırılması ve yarısına kadar indirilmesi konusunda Cumhurbaşkanı’na yetki verilmiştir.

- Kurumların en az iki tam yıl aktiflerinde yer alan taşınmazlar için uygulanan KDV (Katma Değer Vergisi) istisnası uygulamasına son verilmiştir. Ancak kanunun yayım tarihi öncesine iktisap edilen taşınmazlar için bazı şartlarda tesliminde KDV istisnası uygulaması devam etmektedir.

Diğer yatırım fonlarından elde edilen gelirlere yönelik istisnalar kaldırılmıştır.

Söz konusu Kanun’un 19. maddesi ile kurumların, girişim sermayesi yatırım fonu katılma payları ile girişim sermayesi yatırım ortaklıklarının hisse senetlerinden elde edilen gelirlere sağlanan istisna hariç olmak üzere diğer yatırım fonlarından elde ettikleri gelirlere yönelik sağlanan istisnalar kaldırılmıştır.

Düzenleme 15 Temmuz 2023 tarihinden itibaren iktisap edilen yatırım fonu katılma payları için uygulanmak üzere kanunun yayım tarihi olan 15 Temmuz 2023’ten itibaren yürürlüğe girmiştir.

7456 sayılı Kanun ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 5’inci maddesinin birinci fıkrasında yapılan düzenlemeler sonrasında aşağıda belirtilen kazançlar kurumlar vergisinden müstesnadır.

Kurumların;

1) Tam mükellefiyete tabi başka bir kurumun sermayesine katılımlarından elde ettikleri kazançlar,

2) Tam mükellefiyete tabi başka bir kurumun kârına katılma imkânı veren kurucu senetleri ile diğer intifa senetlerinden elde ettikleri kâr payları,

3) Tam mükellefiyete tabi girişim sermayesi yatırım fonu katılma payları ile girişim sermayesi yatırım ortaklıklarının hisse senetlerinden elde ettikleri kâr payları ve katılma paylarının fona iadesinden doğan gelirler ile bu fonların katılma paylarının 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 279’uncu maddesi kapsamında değerlenmesinden kaynaklanan değer artış kazançları,

Diğer yatırım fonu katılma payları ile yatırım ortaklıklarının hisse senetlerinden elde edilen kâr payları bu istisnadan yararlanamaz.

Söz konusu düzenleme ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 5’inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde yapılan değişiklikler aşağıda yer almaktadır.

  1. e) Kurumların, en az iki tam yıl süreyle aktiflerinde yer alan iştirak hisseleri ile aynı süreyle sahip oldukları kurucu senetleri, intifa senetleri, rüçhan hakları ve bu fıkranın (a) bendi kapsamında istisna kazançlarına kaynak oluşturan yatırım fonlarının katılma paylarının satışından doğan kazançların %75'lik kısmı.

Bu istisna, satışın yapıldığı dönemde uygulanır ve satış kazancının istisnadan yararlanan kısmı satışın yapıldığı yılı izleyen beşinci yılın sonuna kadar pasifte özel bir fon hesabında tutulur. Ancak satış bedelinin, satışın yapıldığı yılı izleyen ikinci takvim yılının sonuna kadar tahsil edilmesi şarttır. Bu süre içinde tahsil edilmeyen satış bedeline isabet eden istisna nedeniyle zamanında tahakkuk ettirilmeyen vergiler ziyaa uğramış sayılır.

İstisna edilen kazançtan beş yıl içinde sermayeye ilave dışında herhangi bir şekilde başka bir hesaba nakledilen veya işletmeden çekilen ya da dar mükellef kurumlarca ana merkeze aktarılan kısım için uygulanan istisna dolayısıyla zamanında tahakkuk ettirilmeyen vergiler ziyaa uğramış sayılır. Aynı süre içinde işletmenin tasfiyesi (bu kanuna göre yapılan devir ve bölünmeler hariç) halinde de bu hüküm uygulanır.

Bedelsiz olarak veya rüçhan hakkı kullanılmak suretiyle itibarî değeriyle elde edilen hisse senetlerinin elde edilme tarihi olarak, sahip olunan eski hisse senetlerinin elde edilme tarihi esas alınır.

Devir veya bölünme suretiyle devralınan iştirak hisseleri, kurucu senetleri ve intifa senetleri ile rüçhan haklarının satışında aktifte bulundurma sürelerinin hesabında, devir olunan veya bölünen kurumda geçen süreler de dikkate alınır.

Menkul kıymet ticaretiyle uğraşan kurumların bu amaçla ellerinde bulundurdukları değerlerin satışından elde ettikleri kazançlar istisna kapsamı dışındadır.

 

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
Özel Tüketim Vergisi 16 Ekim 2023
Orta Vadeli Program 18 Eylül 2023
Özel Tüketim Vergisi 04 Eylül 2023