Ağustos özelgeleri (2)

Bumin DOĞRUSÖZ
Bumin DOĞRUSÖZ HUKUKA GÖRE

Geçen yazımda özetlemeye başladığım gelir idaresi birimlerince Ağustos ayında verilmiş önemli özelge özetlerini aktarmaya devam ediyorum.

- Mikro ihracat kapsamında gerçekleştirilen ihracatın Posta İdaresi ya da hızlı kargo taşımacılığı yapan şirketler tarafından düzenlenen elektronik ticaret gümrük beyannamesiyle gerçekleştirilmesi ve GVK md. 89/16’da ve ilgili tebliğde yer alan diğer şartların da sağlanması halinde, mal ihracatından elde edilen kazancın %50'sinin gelir vergisi beyannamesi üzerinden indirim konusu yapılması mümkündür. Bu faaliyetin yanı sıra başka bir yerde ücret karşılığında 4/A sigortalısı olarak çalışıyor olmak bu indirimden yararlanmaya engel değildir (Adana Vergi Dairesi Başkanlığı’nın 22.8.2022 gün ve 127551 sayılı Özelgesi)

- Evde yapılan örgü, takı, çanta gibi el işi ürünlerin internet veya benzeri platformlar üzerinden satılması halinde, bentte yer alan şartların sağlanması kaydıyla 314 Seri No.lu GVK Genel Tebliğinde yapılan açıklamalar çerçevesinde, GVK md. 9/10 kapsamında esnaf muaflığından faydalanmak mümkündür. Bu kapsamda gelir vergisi muafiyetinden yararlanılması halinde, bu faaliyetle ilgili olarak internet siteleri ve sosyal medya ortamlarında yapılan satışlar için Vergi Usul Kanunu uyarınca belge düzenlenilmesi söz konusu olmayıp, internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden yapılan satışların tevsik edilmesi, güvenli bir şekilde taşınması ve alıcıya ulaşması için, onaylı esnaf vergi muafiyeti belgesi örneğinin (fotokopisinin) alt kısmında boş olarak yer alan ürün satışına ilişkin bölümün doldurulması ve ürünle birlikte gönderilmesi mümkündür. (İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı’nın 26.8.2022 tarih ve 443583 sayılı Özelgesi)

- Dava sonunda mahkeme ilamına göre veya icra takibi sonucu verilen kararla avukatlık tarifesine dayanılarak ödenecek vekâlet ücretinin; serbest meslek erbabı olan avukata doğrudan veya icra müdürlükleri aracılığıyla ödenmesi durumunda, avukat tarafından adınıza serbest meslek makbuzu düzenlenmesi gerekmektedir. Öte yandan mahkeme kararında davayı kaybeden tarafından ödenmesine hükmedilen ve davanın kazanılması sonucunda müvekkile iade edilmek üzere avukat tarafından tahsil edilen yargılama giderleri GVK md. 67/4 uyarınca kazanç sayılmadığından, söz konusu ödemeler için serbest meslek makbuzu düzenlenmesine gerek yoktur. Davanın kazanılması sonucunda avukat tarafından tahsil edilen yargılama giderlerinin müvekkile iade edilmemesi ve avukata kalması halinde ise söz konusu tutarların avukat tarafından serbest meslek kazancına dahil edilmesi gerektiğinden, bahsi geçen ödemeler için müvekkili adına serbest meslek makbuzu düzenlenmesi gerekmektedir. (Elazığ Defterdarlığı’nın 60836 sayı ve 29.8.2022 tarihli Özelgesi)

- Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından verilen faydalı model belgeli buluştan elde edilen kazançların Kurumlar Vergisi Kanunu’nun (KVK) 5/B maddesi kapsamında istisnadan yararlanması, söz konusu buluşa ilişkin olarak gerçekleştirilen yatırımlar için alınan yatırım teşvik belgesine istinaden, aynı Kanunun 32/A maddesi hükümlerinden de faydalanmasına engel teşkil etmemektedir (Manisa Vergi Dairesi Başkanlığı 2.8.2022 tarih ve 91089 sayılı Özelgesi).

- 02/11/2021 tarihinde ticaret sicilinde tescil edilerek nevi değişikliğine tabi tutulan ve 03/12/2021 tarihinde 01/01/2021-02/11/2021 kıst dönem kurumlar vergisi beyannamesini veren limited şirket, 02/11/2021 tarihinde infisah ettiğinden ve bu tarihten sonra hukuken varlığından söz edilemeyeceğinden KVK geçici md. 14 kapsamında kurumlar vergisi istisnasından yararlanamaz. Ancak, 02/11/2021 tarihinde anonim şirkete dönüşen Şirketin 31/12/2021 tarihli bilançosunda yer alan yabancı paraların, şartların sağlanması kaydıyla, dönem sonu (03/11/2021-31/12/2021) değerlemesinden kaynaklanan kur farkı kazançları KV’den istisna edilebilir (İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığının 3.8.2022 tarih ve 860038 sayılı Özelgesi).

- Şirket ortaklarının şirkete nakdî ödemeleri ile gerçekleştirilen sermaye artırımının bağlı ortaklığa sermaye olarak konulan kısmı için -KVK md.10/ı’da düzenlenen indiriminde- indirim oranının %0 olarak uygulanması gerekmektedir. Ancak bağlı ortaklığın sermaye azaltımına karar vermesi sonucu, ortaklık payına istinaden şirkete geri ödenen tutar için ödeme tarihi itibarıyla, diğer şartların da sağlanması kaydıyla, nakdi sermaye artışından kaynaklanan faiz indirimi uygulamasından yararlanmak mümkündür (İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı 5.8.2022 tarih ve 872665 sayılı Özelgesi).

- İmalatı ve satışla iştigal eden işletmede yabancı kaynaklarının öz kaynaklarını aşması durumunda, aşan kısma tekabül eden ve emtianın maliyetine eklemiş olan finansman giderinin, %10'unun finansman gider kısıtlamasına tabi olması ve kanunen kabul edilmeyen gider olarak dikkate alınması gerekir. (Hatay Vergi Dairesi Başkanlığı 5.8.2022 tarih ve 105997 sayılı Özelgesi)

- Mahkeme kararına istinaden, şirkete ayni sermaye olarak konulan taşınmaz üzerinden hak talep eden mirasçılara ödenmesine karar verilen asıl borç ve kanuni faiz tutarları GVK md. 40 ve KVK md. 8’de sayılan giderler kapsamına girmediğinden, bu tutarlar gider olarak dikkate alınamaz. Mahkeme harçları, vekalet ücreti ile diğer icra ve mahkeme masrafı tutarları da, dava konusunun Şirketin kurum kazancı ile ilgili olmayıp, vefat eden ortağın miras işleriyle ilgili olması nedeniyle gider olarak dikkate alınamaz (İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı’nın 29.8.2022 tarih ve 963191sayılı Özelgesi).

Bu özelgelerin tam metnine, Gelir İdaresi Başkanlığının web sayfasından ulaşmak mümkündür.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar