Resmi Gazete'de bugün (22 Eylül 2023)

22 Eylül 2023 Tarihli ve 32317 Sayılı Resmî Gazete.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Resmi Gazete'de bugün (22 Eylül 2023)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Türkçe Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Ostim Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 13/7/2023 Tarihli ve E: 2022/109, K: 2023/125 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 17/5/2023 Tarihli ve 2019/33972 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
b - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Bu konularda ilginizi çekebilir