Danıştay VDDK Maliye’yi rahatlattı!

Abdullah TOLU
Abdullah TOLU Vergi Kurdu

Danıştay 4. Dairesi, 2022 yılının son günlerinde konut sektörü ile konut alıcılarını yakından ilgilendiren bir yürütmeyi durdurma (YD) kararı vererek, Maliye’yi oldukça rahatlatmış, konut teslimleri ile ilgili yeni oluşturulan KDV sistemini üstü örtülü onaylamıştı. Biz de Gazetemizdeki “Vergi Kurdu” adlı köşemizde, bu önemli YD kararını “Danıştay’dan Maliye’yi rahatlatan Karar” başlığıyla kaleme alarak, dava süreci ile ilgili yaşanacak gelişmeleri kamuoyuna duyuracağımızı belirtmiştim.

Hemen belirtelim; bu dava ve verilecek kararlar, hem konut sektörü - konut alıcıları hem de  Maliye ile konut sektörü tarafından ortaklaşa kurulan “konut KDV’sinde yeni sistem”  açısından son derece önemli!  

Maliye’yi rahatlatan YD KARARI ne ile ilgiliydi?

Danıştay 4. Dairesi’nin Maliye’yi rahatlatan YD Kararı, 5359 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla 1 Nisan 2022 tarihinden sonra alınan yapı ruhsatlarına göre inşa edilen net alanı 150 m2’den büyük konut teslimleri için getirilen “kademeli KDV oranı uygulaması”nın, eski tarihli ruhsatlara göre inşa edilen net alanı 150 m2’den büyük konutların teslimlerine de uygulanıp uygulanamayacağı ile ilgili bulunuyor.

Konut KDV’sinde yeni sistemin ayrıntıları!

5359 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile, 1 Nisan 2022 tarihinden itibaren konut teslimlerine uygulanacak KDV oranları ile ilgili ciddi değişiklikler yapıldı (5359 sayılı Karar, 29 Mart 2022 tarihli ve 31793 sayılı Resmi Gazete).

Maliye, konut KDV oranlarında değişikliğe gitmeden önce konut sektörünün STK’ları (KONUTDER, GYODER, İNDER) ve doğrudan konut inşa eden inşaat şirketleri ile görüş alışverişinde bulunarak, yapılacak düzenlemeleri belirledi. Bu konudaki çalışmalar yaklaşık 3 ay kadar sürdü.

Konut KDV’sine 1 Nisan 2022 tarihinden itibaren getirilen yeni sistemin detayları ise şu şekilde:

1) Konutta büyükşehir KDV düzenlemesi yürürlükten kaldırıldı.

2) Konut teslimlerine uygulanacak KDV oranlarının, yapı ruhsatının (bina inşaat ruhsatı) alındığı tarihe göre belirlenmesi öngörüldü:

 a) 1 Nisan 2022 tarihinden sonra alınan yapı ruhsatlarına göre inşa edilen;

- Net alanı 150 m2 veya altında kalan konut teslimlerinde KDV oranı yüzde 1’den 8’e yükseltildi.

- Net alanı 150 m2’den fazla olan konutların teslimlerinde ise KADEMELİ KDV ORANI uygulamasına geçildi, satış bedelinin 150 m2’ye kadar olan kısmı için yüzde 8, 150 m2’nin üzerindeki kısmı için yüzde 18 KDV hesaplanması öngörüldü.

- 6306 sayılı Kanun kapsamında rezerv yapı alanı ve riskli alan olarak belirlenen yerler ile riskli yapıların bulunduğu yerlerde dönüşüm projeleri çerçevesinde yapılan net alanı 150 m2’ye kadar olan konut teslimlerinde yüzde 1 KDV hesaplanacak. Belirtilen yerlerde yapılan konutların net alanının 150 m2’den fazla olması halinde ise, kademeli vergilendirme yapılacak, bu konutların net alanının 150 m2’ye kadar olan kısmına yüzde 1, aşan kısmına ise yüzde 18 KDV uygulanacak.

b) 1 Nisan 2022 tarihinden önce alınan yapı ruhsatlarına göre inşa edilen konutların teslimlerinde ise, hak kayıplarının önlenmesi amacıyla önceki düzenlemelerin geçerli olması öngörüldü (5359 sayılı Karar, Mad. 10), Örneğin, net alanı 150 m2’ye kadar olan konutlar için KDV oranının, büyükşehir statüsünde olmayan yerlerde yüzde 1, büyükşehirlerde ise belirlenen kriterlere göre yüzde 1, 8 ve 18 olarak uygulanmasına devam edilecek.

c) Kademeli KDV oran düzenlemesi sadece 1 Nisan 2022 tarihinden sonra alınan yapı ruhsatlarına göre inşa edilen net alanı 150 m2’den büyük konutların teslimleri için geçerli olacak. 1 Nisan 2022 tarihinden önce alınan yapı ruhsatlarına göre inşa edilen net alanı 150 m2’den fazla olan konutların 1 Nisan 2022 tarihinden sonraki teslimlerinde ise kademeli KDV oranı uygulanmayacak, doğrudan yüzde 18 KDV hesaplanacak.

3) Arsa ve arazi teslimlerinde KDV oranı yüzde 18’den yüzde 8’e indirildi.

Peki, dava neden açıldı?

Dava, bir vatandaş tarafından kademeli KDV oranı sisteminin 1 Nisan 2022 tarihinden önceki tarihli yapı ruhsatlarına göre inşa edilen net alanı 150 m2’den büyük konut teslimlerine de uygulanması, ruhsat tarihine göre farklı KDV oranı uygulanmasına ilişkin düzenlemenin hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle açıldı ve 41 Seri No.lu KDV Tebliği’nde yer alan “1 Nisan 2022 tarihinden önce yapı ruhsatı alınmış net alanı 150 m2’yi aşan konutlarda KDV genel oranı uygulanır.” ibaresinin iptali ve yürütmesinin durdurulması talep edildi.

Danıştay 4. Dairesi YD Red Kararı verdi!

Danıştay 4. Dairesi, olayın esasına hiç girmeden ve dolayısıyla kendisini bağlamadan davacının YD talebini reddetti (Danıştay 4. Dairesi’nin 06.12.2022 tarihli ve E. No: 2022/4348 ayılı Kararı).

Davacı bu karara itiraz ederek konuyu VDDK’ya taşıdı! 

Davacı vatandaş, kararın kendisine tebliğini izleyen günden itibaren 7 (yedi) gün içinde Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu'nda (VDDK) bu karara karşı itirazda bulundu.

Danıştay VDDK, itiraz talebini redderek, Maliye’yi iyice rahatlattı!

Evet, Danıştay VDDK, yaptığı inceleme sonucunda davacı vatandaşın itiraz talebini oybirliğiyle kesin olarak reddetti. Maliye, bu karar sonrasında oldukça rahatladı (Danıştay VDDK’nın 26.04.2023 tarihli ve İtiraz No:2023/4 sayılı Kararı).

Şimdi gözler esastan verilecek kararda!

Evet, şimdi gözler, Danıştay 4. Dairesi tarafından esastan verilecek kararda!

Hemen belirtelim; Danıştay 4. Dairesi, YD kararında, esastan vereceği karar açısından kendisini bağlayacak hiçbir ifadeye yer vermedi. Yani, esastan verilecek karar Maliye ve davacı açısından olumlu veya olumsuz olabilir.

Dava süreci devam ediyor, gelişmeleri buradan duyuracağız

Bu dava hem Maliye hem de konut sektörü ve konut alıcıları açısından son derece önemli.

Dava süreci devam ediyor, bu önemli dava ile ilgili son gelişmeleri buradan duyurmaya devam edeceğiz.

 

 

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
ABDULLAH TOLU YAZDI... 03 Haziran 2024
ABDULLAH TOLU YAZDI... 06 Mayıs 2024