Depremzedelere işçiye yapılacak ödemeden SGK-vergi alınmayacak

Resul KURT
Resul KURT İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM Genel Kurulu’nda görüşülüyor. Kanun teklifinin TBMM’de kabul edilmesi sonrasında ise Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın onaylaması sonrasında Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girecek.

Esasında SGK ve vergi borçları başta olmak üzere kamuya yönelik borçların yapılandırılması ve ödeme kolaylığı getirilmekte ise de, 11 ilimizi doğrudan etkileyen Kahramanmaraş depreminin oluşturduğu olumsuz etkilerin giderilmesi ve depremzede vatandaşlarımıza yapılacak yardımlar, iş dünyasının karşılaştığı sorunların çözülmesi ve bölgenin yeniden inşaasına kaynak sağlamak amacıyla bu kanunla bazı yeni düzenlemeler getiriliyor.

Diğer bir deyişle SGK-Vergi Borçlarının Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Teklifi’ne, Kahramanmaraş merkezli 11 ilde yıkıma yol açan ve asrın felaketi olarak adlandırılan depremlerin etkilerinin giderilmesine yönelik bazı maddeler eklendi.
Buna göre işverenlerin, depremden etkilenen çalışanlarına yardım için sağladıkları menfaatler üzerinden vergi ve prim kesintisi yapılmayacak.

Depremden kendisi, eşi, çocuğu veya anne ve babası etkilenen hizmet erbabına, işverenler tarafından 6 Şubat-31 Temmuz 2023 tarihlerinde mevcut ücret, prim, ikramiye gibi ödemelerine ilave olarak yapılan ayni yardımlar ile 50 bin lirayı geçmeyen nakdi yardımlar prime esas kazanca dahil edilmeyecek. Bu yardımlar üzerinden gelir vergisi ve damga vergisi alınmayacak.

Depremde ölenlerin mirasçılarına veraset yoluyla intikal eden mallar ile bunların eşine, çocuklarına, anne ve babasına işverenlerce yapılan yardımlar, veraset ve intikal vergisinden istisna tutulacak. Bu şekilde gerçekleşen intikaller nedeniyle veraset ve intikal vergisi beyannamesi verilmeyecek, ilişik kesme belgesi aranmayacak.

Bu düzenlemenin hem depremzede çalışanlar ve hem de işverenler açısından son derece doğru ve yerinde bir düzenleme olduğunu belirtmeliyiz.

Ayrıca yapılan düzenleme ile depremde vefat edenlerin mirasçılarına, sigorta ve emeklilik şirketlerince ve Bireysel Emeklilik Sistemi'nden (BES) yapılan ödemelerden gelir vergisi tevkifatı yapılmayacak.

Depremde kullanılamaz duruma gelen taşıtlara ilişkin vergi ve katkı payları ile varsa bu alacaklara ilişkin feri alacakları terkin edilecek.

Depremden etkilenen vatandaşlara, sahibi oldukları konutları ikamet amacıyla bedelsiz olarak tahsis eden konut sahipleri için emsal kira bedeli uygulanmayacak.

****

Depremde zayi olan kayıt ve belgeler

Tüm ülkemiz, Kahramanmaraş merkezli 11 ilde etkili olan depremin yaralarını sarmaya çalışıyor. Bir yandan deprem bölgesindeki vatandaşlarımız hayata tutunmaya çalışırken diğer yandan da yavaş yavaş işletmeler ve çalışanlar ayakları üzerinde durmaya çalışıyor.

Yangın, deprem, sel, su baskını gibi çeşitli nedenlerle yasal defter ve belgelerin zayi olması durumunda buna ilişkin bazı yasal prosedürlerin işletilmesi gerekmektedir.

Depremde iş yeri hasar gören ve resmi kayıt ve belgeleri zayi olan işverenlerin mağduriyet yaşamaması için de Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nde ek düzenleme yapılıyor.

Buna göre; Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre tutulması, muhafazası ve ibrazı mecburi olan defter ve belgeleri depremde zayi olan mükelleflerin, zayi belgesi için yetkili mahkemeye başvuru süresi 31 Temmuz 2023'e kadar uzatılacak. Bu belgenin il veya ilçe idare kurullarından alınabilmesine imkân sağlanacak.

Yeni defter açılışları kolaylaştırılacak ve yeni defterlerin tasdiki işlemlerinde noter harcı ve noterlik ücreti alınmayacak.
Deprem nedeniyle mücbir sebep hali ilan edilen yerlerde faaliyet gösteren kişilerle iktisadi ve ticari ilişkisi bulunan mükelleflerin alacaklarının tahsilinde ortaya çıkan zorluklar nedeniyle şüpheli alacak karşılığı ayrılması ile ilgili şartlar hafifletilecek.

Mücbir sebep hali ilan edilen yerlerdeki ticari işletme, ticaret şirketleri ve şubelerin deprem nedeniyle ticaret sicili müdürlüklerinde gerçekleştirecekleri işlemlerde, 31 Temmuz 2023'e kadar harç ve bu işlemlere bağlı ücret ile Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ilan ücreti alınmayacak.

Mücbir sebep hali ilan edilen yerlerde depremden zarar gören esnaf ve sanatkârların ekonomik faaliyetlerine devam etmelerine katkıda bulunmak için 31 Temmuz 2023'e kadar, esnaf sicil müdürlüklerinde yapacakları tescil, terkin, tadil, sicil tasdikname işlemlerinden harç ile sicil gazetesi ilan ücreti alınmayacak.

Depremde yıkılan veya ağır hasar gören binalar ile kullanılamaz duruma gelen taşıtlara ilişkin vergi ve katkı payları ile varsa bu alacaklara ilişkin feri alacakları terkin edilecek. Taşıtlar üzerindeki vergi dairelerince konulan hacizler kaldırılacak.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
Telafi çalışması 05 Nisan 2024