Kamuda uygulanacak tasarruf tedbirleri Resmi Gazete'de yayınlandı

Tasarruf tedbirleriyle ilgili Cumhurbaskanlığı genelgesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Genelge ile birlikte kamu kurumlarına TOGG dışında 3 yıl süreyle yeni araç alımı da yasaklandı. TOGG alımı ise ancak mevcut araçların tasfiyesi ile mümkün olabilecek.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Kamuda uygulanacak tasarruf tedbirleri Resmi Gazete'de yayınlandı

Hüseyin GÖKÇE / ANKARA

Tasarruf tedbirleri paketi şu maddeleri içeriyor:

Savunma ve güvenlik hizmetleri hariç, kamu kurumları, toplu taşıma olan yerlerde personel servisi hizmetini sonlandıracak.

Hizmet alımı yoluyla sağlanan personel servisi hizmeti ise sözleşme süresi bitene kadar devam edecek.

Kamu taşıtları yerli ve elektrikli taşıtlara dönüştürülecek. Bu amaçla mevcut araçların tasfiye edilmesi şartıyla elektrikli taşıt satın alınabilecek.

Kamu kurumlarının mevcut kiralık araçları, sözleşme süresi bitince izin alınmadan yeniden kiralanmayacak.

Vakıf, dernek, sandık, banka, birlik, firma, şahıs ve benzeri kuruluş veya kişilere ait taşıtlar, kamu kurumlarınca izin alınmadan hiçbir şekilde kullanılmayacak.

Sadece TOGG satın alınabilecek

Bakanlıklarda en fazla 3 araç makam hizmetlerinde kullanılabilecek.

Daha önce kamuoyuna duyurulduğu şekliyle kamu kurumlarına 3 yıl süreyle yeni taşıt alınamayacak. Savunma ve güvenlik hizmetleri için ihtiyaç duyulan taşıtlarla ambulans, itfaiye araçları acil ve zorunlu hallerle sınırlı olmak üzere bu yasaktan istisna olacak. İhtiyaç fazlası olan taşıtlar ise tasfiye edilmek veya ihtiyacı olan kamu kurumlarına devredilmek üzere Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bildirilecek. Genelgeyle birlikte kamu taşıtlarının yerli ve milli elektrikli taşıtlara dönüştürülmesi amacıyla; kullanımdaki taşıtların tasfiye edilmesi şartıyla elektrikli araç (TOGG) satın alınabilecek.

Yabancı araç kullanımı istisnalar dışında yasaklandı

Genelge, ilgili mevzuatta belirtilen makam ve hizmetler haricinde, hibe dahil her ne şekilde olursa olsun yabancı menşeli taşıt kullanamayacaklar. Yabancı menşeli taşıtlarda ise en az yüzde 40 yerli katkı payı şartı aranacak.

Belediye başkanları sadece işe gidip gelirken makam aracı kullanabilecek

Çeşitli kamu görevlileri yanı sıra belediye başkanları, belediye genel sekreterleri ile genel müdürlerin makam aracı kullanımına da sınırlama getirildi. Buna göre bu görevdekiler makam araçlarını, evleriyle görev yerleri arasında sabah gidiş gelişlerde, binek veya station tipi taşıtlardan yararlanabilecekler.

Hizmet aracı olarak kullanılan taşıtlar, resmi hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla aynı kurumun birimleri arasında ayrım yapılmaksızın ve mümkün olduğu ölçüde güzergah birleştirmesi yapılarak kullanılacak.

1600 cc altındaki taşıtlar tercih edilecek

Genelge kapsamında satın alınmasına izin verilen taşıtlar, kullanım süresi ve maliyet analizleri dikkate alınarak, en ekonomik yöntemle temin edilecek. Hizmet aracı olarak kullanılacak taşıtlarda baz veya standart donanımlı, yerli ve elektrikli, binek ve station wagon cinsi taşıtlarda 1600 cc ve altındakiler tercih edilecek.

Taşıtların verimli kullanımı plaka bazında takip edilecek ve düzenli olarak kayıt altına alınacak.

Cep telefonu kullanımına da sınırlama

Kamuda cep telefonu tahsis edilebilecek makamlar da belirlendi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı, bakanlar, yüksek yargı organları başkanları, valiler, belediye başkanları için tahsisat yapılacak ayrıca ilgili

Cumhurbaşkanlığı genelgesinde sayılan bazı kadrolar için de telefon tahsisatı yapılabilecek. İlgili mevzuatında istisna tutulanlar hariç kamuda yazışmalar elektronik tebligat sisteminde yapılacak.

Kamu kurumları, faaliyetleriyle doğrudan ilgili tanıtımlar hariç basın yayın organlarına ilan ve reklam veremeyecek.

Seminer ve sempozyumlar uzaktan erişimle yapılacak

Kamunun hizmet içi eğitim, konferans, seminer, çalıştay, sempozyum, toplantı, organizasyon ve benzeri faaliyetleri uzaktan erişim yöntemiyle yapılacak. Yüz yüze yapılması zorunlu olanlar ise kamu tesislerinde yapılacak.

Zorunlu hallerde yapılacak yurt dışı geçici görevlendirmelerde, bu amaçla tahsis edilmiş ödenek aşılamayacak.

İdareyi ve faaliyetlerini tanıtmaya yönelik rapor, kitap, dergi, bülten ve benzeri yayınlar hiçbir şekilde basılamayacak. Bu dokümanlar elektronik ortamda yapılacak.

Zorunlu haller dışında üç yıl süreyle büro malzemesi, makine ve teçhizat, teşrifat, bilgisayar ve donanım benzeri demirbaş alımı yapılmayacak.
Temsil ve ağırlama ödenekleri zorunlu haller dışında kullanılmayacak.

Emekli olanlar ve istifa edenler kadar yeni alım yapılabilecek

Kamuda personelin etkin kullanımı sağlanarak atıl personel oluşumuna izin verilmeyecek. Emeklilik, istifa ve ölüm gibi nedenlerle meydana gelen azalma kadar yeni kadro ihdası ve kullanımı talebinde bulunulabilecek.
Zorunlu haller dışında mesai ve nöbet ücreti alacak şekilde kamu personeli çalıştırılmayacak.

Zorunlu haller dışında mesai ve nöbet ücreti alacak şekilde kamu personeli çalıştırılmayacak.

Memurlara çek, kupon ve nakit ödemeler kaldırıldı

Yıllık ücretli izin süreleri ilgili yıl içinde kullandırılacak. Geçmişte kazanılmış, birikmiş izinler 3 yıl içinde kullandırılacak.

Memurlara toplu sözleşme gereği yapılacak giyecek yardımı, ayni olarak gerçekleştirilecek. Kıyafet desteği için çek, kupon gibi araçlar kullanılmayacak. Nakdi ödeme yapılmayacak.

Uçuş millerini şahıslar değil kurumlar kullanacak

Bedeli kamu kurumları tarafından karşılanarak alınan mal veya hizmetlerde karşılığında tahakkuk eden her türlü ayni ve nakdi menfaatler (havayolu şirketlerinin milleri dahil) şahıslar yerine kurumlar tarafından kullanılacak.
Uluslararası kuruluşlara üyelikler gözden geçirilecek, kurumların faaliyetlerine doğrudan katkı sağlamayan üyelikler sonlandırılacak.

Bugün itibarıyla sözleşmesi imzalanmamış tüm mal ve hizmet alımlarıyla yapım ihaleleri gözden geçirilecek. Genelge hükümlerine uygun olmayan ihaleler iptal edilecek.

Kamu kurumları yapacakları alımlarda ölçek ekonomisinden yararlanarak ihtiyaçlarının daha düşük maliyetle temin edilmesi amacıyla ortak alım yoluyla tedariki yaygınlaştıracaklar. DMO’nun karşılayabileceği mal ve hizmetler DMO’dan temin edilecek.

3 yıl süreyle yeni hizmet binası alınmayacak

Genelgeye göre 3 yıl süreyle yurt içinde ve yurt dışında hiçbir şekilde yeni hizmet binası alınmayacak, kiralanmayacak, yapılmayacak veya bu amaçla arsa veya arazi satın alınmayacak. Ancak deprem riski nedeniyle yıkım karara verilmesi halinde, kamu arazilerine inşaat yapılabilecek. Lojman, memur evi, kamp, kreş, eğitim, dinlenme ve benzeri sosyal tesis ve bunlarla ilgili arsa, arazi satın alınmayacak.

Genelgeden önce başlamış iş ve işlemler için 3 ay içinde yeniden izin alınacak.

Genel aydınlatmada LED dönüşümü

Kamunun enerji maliyetlerinin azaltılması amacıyla binalarda tasarruf tedbirleri uygulanacak. Genel aydınlatmada LED dönüşümü ve diğer tasarruf sağlayıcı tedbirler hızla uygulamaya geçilecek. Binalarda yenilenebilir enerji kaynaklarından faydalanılmasına azami gayret gösterilecek.

Savunma ve güvenlik dışında servis yasaklandı

Savunma ve güvenlik hizmetleri hariç, kamu kurumlarında toplu taşıma olan yerlerde personel servis hizmetleri sonlandırılacak. Hizmet alımı suretiyle sağlanan servis hizmetleri ise sözleşme süresinin bitimine kadar devam edebilecek.

Toplu taşım olmayan yerlerde ise yakın yerleşkelerdeki kamu kurullarının personel servis işleri birlikte ihale edilecek.

Tasarruf ilkelerinin uygulanmasından yöneticiler sorumlu olacak

Genelgenin uygulanmasından her kademedeki yöneticiler sorumlu olacak. Bakanlıklarda Bakan veya yardımcısı, kurumlarda üst yöneticiler, illerde valiler, belediyelerde ise belediye başkanları genelgeye uyumu takip edecek.

Tasarruf Tedbirleri Bilgi Sistemine kaydedilecek

Tasarruf tedbirlerine ilişkin veri ve raporlar, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından geliştirilen Tasarruf Tedbirleri Bilgi Sistemine girilecek. Bunların uygulanmasını Maliye Bakanlığı denetleyecek.

Genelgeye uygun olmayan ihaleler iptal edilecek

Genelge yayımı tarihi itibarıyla kamu kurumlarının imzaladığı tüm mal ve hizmet alımlarıyla, yapım işleri ihaleleri gözden geçirilecek. Genelgeye uygun olmayanlar iptal edilecek.