‘Tüm imkanlarımızı gençlerimize sunuyoruz’

OSTİM Teknik Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Orhan Aydın, Üniversitenin; üretim yapanların, esnaf, sanatkar, sanayici, iş insanlarının oluşturduğu değerleri eğitime aktarmak anlamında yaptıkları önemli bir çaba olduğunu belirtti.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
‘Tüm imkanlarımızı gençlerimize sunuyoruz’

OSTİM Teknik Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Orhan Aydın, “Hiçbir fedakarlıktan kaçınmadan gençlerimizi hayata hazırlama konusunda, her türlü gayreti bugüne kadar gösterdiğimiz gibi bundan sonra da göstermeye devam edeceğiz.” dedi.

Ankara ve Türkiye’nin sanayileşmesinde önemli bir kilometre taşı olarak görülen OSTİM’i; her türlü ürünün ve teknolojik üretimin yapıldığı, kümelenmelerin faaliyet gösterdiği, teknoparkların, eğitim kurumlarının bulunduğu bir ekosistemin ifadesi olarak tanımlayabiliriz. OSTİM Teknik Üniversitesi de bu birikimin doğal bir sonucu olarak bölgemizde eğitim dünyasına kazandırılmıştır. OSTİM Teknik Üniversitesini kuran OSTİM Vak­fı; bölgemizdeki ekosistemin teknolojik seviyesini ve rekabet gücünü artırmak üzerine odaklanmış bir ku­rumdur. Vakfın misyonu içerisinde eğitim, en önemli başlıklardan biridir. OSTİM’in, birçok başlıktaki idea­list adımlarına eklenen üniversitemiz, ülkemiz için çok kıymetli bir kazanımdır.

Türkiye’nin ve dünyanın tek ‘Sanayi Üniversitesi’ olan kurum; sanayiyle, üretimle, iş dünyasıyla ve haya­ta daha yakın, dünya ile rekabet yapabilecek, konuşabi­lecek nitelikli öğrencileri yetiştirmek amacıyla eğitim dünyasına kazandırılmıştır. Yer aldığı tüm platformlar­da iz bırakan başarılarla adını tarihe yazdıran bu büyük havzada; sanayicilerimizin geleceğe sağlam adımlarla ilerlemesi, gençlerimizin farklı ve nitelikli bir eğitim süreci ile iş hayatına hazırlıklı olmalarını ve ülkemizin kalkınmasına en yüksek katkıyı sağlamak istiyoruz.

Üretirken eğitim; eğitim yaparken üretim

Rekabet avantajının güçlü ve sürdürülebilir olabil­mesi için nitelikli, teknolojik ve inovatif ürün üretimi, günümüz gerçeklerinin göz ardı edilemeyecek bir şar­tı. Bunu sağlamak için temel kavram; üniversite-sana­yi iş birliği. Bu konudaki en önemli başlıklardan biri, öğrencilerimizin sanayiyle iç içe olması; üretim yapar­ken eğitimi yapmak, eğitimi yaparken üretimi yapmak. Türkiye’de örnek teşkil etmesi amacıyla OSTİM Tek­nik Üniversitesinde hayata geçirdiğimiz modelle, genç­lerimizi hem staj hem de öğrenci aşamasındayken sa­nayiyle ve üretimle temas ettirerek, hayata çok hızlı ha­zırlamak istiyoruz.

“Üretim bölgeleri bizim kampüsümüz”

Eğitimi yalnızca üniversite binası ile sınırlı tutmu­yoruz. OSTİM Organize Sanayi Bölgesi’nin yakın coğraf­yasında 20 bine yakın firma ve üretim merkezi var. Sadece içinde bulunduğumuz bina ve alan değil çevremizdeki üre­tim bölgeleri de bizim kampüsümüz. Üniversitemizin hemen yanı başında bir teknoloji geliş­tirme bölgemiz ve teknopark yer alıyor. Savunma sanayii başta olmak üzere birçok alanda teknolojik ürünler üreten firmalarımızın bulunduğu bir ekosisteme dikkat çekmek istiyorum. Öğrencilerimiz, yeni teknolojilerle ve o teknolo­jiyi üreten zihinlerle yan yana olacaklar.

Bölgemizde, birçoğu Ankara’ya, bir kısmı da Anadolu’ya hitap eden; İş ve İnşaat Makineleri, Savunma ve Havacılık, Medikal, Kauçuk, Enerji, Raylı Ulaşım Sistemleri ve Ha­berleşme Teknolojileri olmak üzere 7 farklı sektörde küme­lenmemiz, stratejik çalışmalara imza atıyorlar.

“Sanayinin içinde olmak tercih edilme nedenimiz”

OSTİM Teknik Üniversitesi, OSTİM ekosis­teminin bütünleştiricisidir; üniversite-sana­yi iş birliğini sağlayarak ülkemizin sanayisi­ni daha yukarı taşıyacak entelektüel kapasi­teyi oluşturacaktır. Bir fikri olan, girişimci, üretimle ilgisini hayata geçirmek isteyen gençlerimizle ve velilerimizle yaptığım gö­rüşmelerde bunu çok net anlayabiliyorum. Bizi tercih etme sebeplerinde başat unsur; eğitim modelimiz ve sanayinin içinde ol­mak. Mezun olacak öğrencilerimizin mut­laka farkları, artıları, hayata intibakları çok daha kolay ve iş bulma imkanları çok daha fazla olacaktır.

“Her türlü gayreti göstereceğiz”

OSTİM Teknik Üniversitesi; üretim yapan­ların, esnaf, sanatkar, sanayici, iş insanlarının oluşturduğu değerleri eğitime aktarmak anla­mında yaptıkları önemli bir çabadır. Hiçbir fe­dakarlıktan kaçınmadan gençlerimizi hayata hazırlama konusunda, her türlü gayreti bugüne kadar gösterdiğimiz gibi bundan sonra da gös­termeye devam edeceğiz.

Sevgili öğrencilerimiz,

Bizler, 50 yılı aşkındır sanayiyle, üretimle, teknolojiyle, inovasyonla iç içe olan bir yapıdan geliyoruz. OSTİM Teknik Üniversitesi ile bir­likte bütün altyapımızı, birikimlerimizi sizlerin emrine sunmaya hazır olduğumuzu belirtmek istiyorum. Sizler bizim için çok değerli ve çok önemlisiniz. Sizleri bölgemize, üniversitemize ve ekosistemimize bekliyoruz. Firmalarımızın problemlerinin çözümüne yönelik olarak eğitim kurumlarına ihtiyaçları var. Akademisyenlerimiz de bu noktada devreye girerek sanayinin içindeler. İçinde bulunduğumuz eğitim ve üretim ekosistemini daha da ileri taşımak için sürekli yeni ağlar oluşturuyoruz; birçok uluslararası üniversiteyle temas halindeyiz. Avrupa’da ve Türk Cumhuriyetlerinde çok sayıda yükseköğretim kurumu ile iş birliği geliştiriyoruz.