Berat Kandili hadisleri nelerdir? Berat Kandilinde okunacak sureler neler?

Müslümanlar, Berat gecesini ibadetle geçirmenin pek çok sevabı ve feyzi olduğuna inanır. Bu konuda İslam Peygamberi Muhammed'in bir hadisi vardır. İslam alemi için önemli olan Berat Kandili için Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (S.A.V) hadislerinin ne olduğu merak ediliyor. Peki, Berat Kandili hadisleri nelerdir? Berat Kandilinde okunacak sureler neler? İşte detaylar...

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Berat Kandili hadisleri nelerdir? Berat Kandilinde okunacak sureler neler?

Berat Kandili hadisleri

Resulullah (s.a.v.) buyurdular:
"Şâban'ın 15. gecesi geldiğinde geceyi uyanık ibadetle, gündüzü de oruçlu olarak geçirin. O gece güneş battıktan sonra Allah rahmetiyle dünya semasına tecelli eder ve şöyle seslenir: 'İstiğfar eden yok mu, affedeyim ve bağışlayayım. Rızık isteyen yok mu, hemen rızık vereyim. Başına bir musibet gelen yok mu, hemen sağlık ve afiyet vereyim.' Böylece tan yerinin ağarmasına kadar bu şekilde devam eder." (İbni Mâce, İkame, 191)

Resulullah (s.a.v.) buyurdular:
"Muhakkak ki, Allah Azze ve Celle Şâban'ın on beşinci gecesinde rahmetiyle yetişip her şeyi kuşatır. Bütün mahlukatına mağfiret eder. Yalnızca müşrikler ve kalbleri düşmanlık hissiyle dolu olup insanlarla zıtlaşmaktan başka bir şey düşünmeyenler müstesna." (İbni Mâce, İkame, 191)

Resulullah (s.a.v.) buyurdular:
"Allah Teâlâ Şâban'ın on beşinci gecesi tecelli eder ve ana-babasına asi olanlarla Allah'a ortak koşanlar dışında kalan bütün kullarını bağışlar.” (İbni Mace, İkametü's-Salât, 191; Tirmizî, Savm, 38)

Hz. Âişe (r.a.) şöyle buyurmuştur:
"Bu gece (Şaban'ın on beşinci gecesi) Hz. Peygamber’i (odanın içinde) aramaya başlamıştım ki (O’nu) başını secdeden kaldırırken buldum. Buyurdu ki: “Ey Aişe, Allah ve Rasulü’nün seni korkutmasından mı korktun? Hz. Aişe validemiz “Diğer hanımlarından birinin yanına gittiğini zannettim” dedi. Peygamberimiz buyurdu ki: “Allah Teâlâ Şaba’nın 15. gecesinde (bu gecede) dünya semasına iner, Ben-i Kelb kabilesinin koyunlarının tüyleri sayısınca insanları bağışlar.” (İbn Mace, İkametü’s-Salat, 191, (I, 444), H.No.1389)

Berat Kandilinde okunacak sureler

Berat Kandilinde okunacak dualar arasında çok değerli sureler vardır. Berat Kandilinde okunacak sureler;

-Fatiha-i Şerife

Bismillahirrahmânirrahîm. Elhamdulillâhi rabbil'alemin, Errahmânir'rahim, Mâliki yevmiddin, İyyâke na'budu Ve iyyâke neste'în, İhdinessirâtal mustakîm, Sirâtallezine en'amte aleyhim Ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn.

-Ayet’ül-Kürsî

Bismillahirrahmânirrahîm. Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm, lâ te'huzühu sinetün velâ nevm, lehu mâ fissemâvâti ve ma fil'ard, men zellezi yeşfeu indehu illâ bi'iznih, ya'lemü mâ beyne eydiyhim vemâ halfehüm, velâ yü-hîtûne bi'şey'im min ilmihî illâ bima şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel'ard, velâ yeûdühû hıfzuhümâ ve hüvel aliyyül azim.

-Tevbe Sûresinin son 2 ayeti

128. Le kad caekum rasulum min enfusikum azîzun aleyhi ma anittum harîsun aleykum bil mu'minîne raufur rahîym

129. Fe in tevellev fe kul hasbiyallahu la ilahe illa hu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azîym

-Yâsîn-i Şerif
-İhlas-ı Şerif

Bismillahirrahmânirrahîm. Kul hüvellâhü ehad, Allâhüssamed, Lem yelid ve lem yûled, Ve lem yekün lehû küfüven ehad.

-Felak Sûresi

Bismillahirrahmânirrahîm. Kul e'ûzü birabbil felak. Min şerri mâ halak. Ve min şerri ğasikın izâ vekab. Ve min şerrinneffâsâti fil'ukad. Ve min şerri hâsidin izâ hased.

-Nâs Sûresi

Bismillahirrahmânirrahîm. Kul e'ûżu birabbinnâs. Melikinnâs. İlâhinnâs. Min şerrilvesvâsil ḣannâs. Elleżî yuvesvisu fî sudûrinnâs.
Minelcinneti vennâs.