Tüpraş’ta nakit kâr payı dağıtımına onay çıktı

Türaş’ın nakit kar payı dağıtımına ilişkin kararı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda görüşülerek onaylandı. Nakit kâr payı dağıtımına 3 Nisan 2024 tarihinde başlanacak.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Tüpraş’ta nakit kâr payı dağıtımına onay çıktı

Tüpraş Genel Kurulu, nakit kâr payı dağıtımına ilişkin kararını verdi. Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre, Tüpraş’ın 9,3419353 TL nakit kar payı dağıtımı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda görüşülerek onaylandı. Açıklamaya göre nakit kar payı dağıtımına 3 Nisan 2024 tarihinde başlanması kararlaştırıldı.

Konuya ilişkin KAP açıklamasında şunlar kaydedildi: “Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. yönetimi tarafından Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) esas alınarak hazırlanan ve PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen, 1 Ocak – 31 Aralık 2023 hesap dönemine ilişkin söz konusu finansal tablolar ile Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.'nin Vergi Usul Kanunu (VUK) hükümlerine uygun olarak tutulan kayıtlarına göre oluşan mali tablolarının incelenmesi sonucunda kar dağıtım tablosunda görüldüğü üzere;

TFRS'ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre 53.577.336.000 TL ana ortaklığa ait net dönem karı, VUK kayıtlarına göre ise 56.028.515.230,26 TL cari yıl karı bulunduğu görülerek;

a) Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesi uyarınca ayrılması gereken %5 oranındaki genel kanuni yedek akçenin, 31.12.2023 itibariyle VUK kayıtlarında mevcut genel kanuni yedek akçe tutarı sermayenin %20'lik sınırına ulaştığı için, 2023 yılı için ayrılmamasına;

TFRS'ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre elde edilen 53.577.336.000 TL net dönem karına; 31 Aralık 2023 tarihindeki alım gücüne göre hesaplanan 1.434.176.000 TL tutarındaki bağışların eklenmesi sonucu ulaşılan kar payı matrahının 55.011.512.000 TL olduğu;

Görülmüş olup, buna göre;

b) Sermaye Piyasası mevzuatı ile Şirket Esas Sözleşmesinin 18. maddesine ve 31 Mart 2014 tarihli Genel Kurul'da ortaklar tarafından onaylanan Şirketimiz Kar Dağıtım Politikası'na uygun olarak, global ve ulusal piyasalardaki belirsizlikler ve yüksek seyrini sürdüren fonlama maliyetleri çerçevesinde Şirketimizin uzun vadeli stratejileri, yatırım ve finansman politikaları, kârlılık ve nakit durumu da dikkate alınarak kâr payı dağıtımının;

20.000.000.000 TL ortaklara birinci kâr payı,

1.990.366.022,01 TL genel kanuni yedek akçe ayrılması,

Şeklinde gerçekleştirilmesinin;

c) Ortaklara ödenecek temettü toplamı olan 20.000.000.000 TL'nin tamamının nakden ödenmesinin;

d) Yukarıdaki kar dağıtım teklifinin Genel Kurulca kabulü halinde ortaklara ödenecek toplam 20.000.000.000 TL kar payının ve 1.990.366.022,01 TL tutarındaki genel kanuni Yedek Akçenin gerek TFRS'ye gerekse VUK'a göre hazırlanan kayıtlarda cari yıl kazançlarından karşılanmasının;

e) Kar dağıtımı sonrası; TFRS kayıtlarına göre hazırlanan mali tablolarda 31.586.969.977,99 TL'nin geçmiş yıl karlarına aktarılmasının, VUK kayıtlarına göre kalan tutarın 31.12.2023 tarihli bilançonun VUK'a göre enflasyon düzeltmesine tabi tutulması neticesinde oluşan Geçmiş Yıl Karları/Zararları hesabının alt kırılımında bırakılmasının;

f) Tam mükellef kurumlar ile Türkiye'de bir işyeri veya daimi temsilci aracılığı ile kar payı elde eden dar mükellef kurum ortaklarımıza; 1,00 TL nominal değerli hisse için % 1.037,99282 oranında ve 10,3799282 TL brüt=net nakit kar payı; diğer hissedarlarımıza ise 1,00 TL nominal değerli hisse için % 1.037,99282 oranında ve 10,3799282 TL brüt; % 934,19353 oranında ve 9,3419353 TL net nakit kar payı ödenmesi;

g) Kâr payı ödeme tarihinin 3 Nisan 2024 olarak belirlenmesi,

teklifi kabul edilmiştir.

Yönetim kurulunun teklifi doğrultusunda, şirket yönetimince finansal piyasalardaki gelişmelere ve şirketimiz likidite durumunun gelişimine göre yılın ikinci yarısında uygun koşullar oluşması halinde olağanüstü genel kurul kararı ile ilave kar payı dağıtım imkanlarının da ayrıca değerlendirilebileceği hakkında da bilgi verildi.

Ayrıca, SPK'nın 7.3.2024 tarihli İlke Kararı uyarınca, VUK kayıtlarına göre hazırlanan mali tablolara göre enflasyon düzeltmesi sonucu nette geçmiş yıllar zararı oluşmadığı; dolayısıyla mahsup işlemi gerektirir bir durum söz konusu olmadığı hakkında genel kurula bilgi verildi."