Endüstri bölgeleri için yeni dönem

Cumhurbaşkanı bölge kuruluşuna ve ilavesine izin verebilecek. Endüstri bölgelerinde yer alacak yatırımcılar, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca onaylanan ruhsat, onay ve izinlere ilişkin harçlardan muaf olacak. Yükümlülüklerini yerine getirmeyen yönetici şirket görevlilerine 50 bin liradan 200 bin liraya kadar idari para cezası verilecek.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Endüstri bölgeleri için yeni dönem

Endüstri bölgeleri kanununda yapılan yeni düzenleme uyarınca, Cumhurbaşkanı endüstri bölgelerinin kurulmasına ya da kurulu bölgelere alan ilave edilmesine izin verebilecek.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan endüstri bölgeleri kanunda değişiklik yapılmasına dair kanuna göre, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, yapılacak başvuruya dayanarak yer seçimi yapmak suretiyle halihazırdaki endüstri bölgelerine ilave alan önerisi yapabilecek. Bu alanların Cumhurbaşkanlığına sunulmasından önce yönetici şirket kurulacak.

İlan edilen endüstri bölgesi alanından büyük olmamak kaydıyla bölgeye ilave edilecek alanlara Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca karar verilecek ve yeni sınırlar Resmi Gazete'de yayımlanacak. Endüstri bölgesi ilan edilen alanlardaki araziler, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca kamulaştırılarak Hazine adına tescil edilecek.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nca YEKA olarak belirlenen alanlar, yeniden yer seçimi yapılmadan doğrudan endüstri bölgesi ilan edilebilecek.

Endüstri bölgelerinde yatırım yapmak isteyen yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na veya yönetici şirkete başvurusu üzerine, yönetici şirket ve bakanlığın belirlediği yatırımcılara ön yer tahsisi yapılacak.

Yatırımcı, irtifak hakkı veya kullanma izni verilmesinden itibaren belirlenen süre ve esaslar kapsamında en geç beş yıl içinde yatırımını tamamlayacak. Yapılacak değerlendirme sonrası verilen süre bir yıl uzatılabilecek. Cumhurbaşkanınca, endüstri bölgelerinde yer alan yatırımlara ilişkin ek teşvikler belirlenebilecek.

Harçlardan muafiyet ve enerji düzenlemesi

Endüstri bölgeleri içinde yer alacak yatırımcılar, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylanan ruhsat, onay ve izinlere ilişkin harçlardan muaf olacak.

Endüstri bölgelerinden sorumlu tüzel kişi, yatırımcıların elektrik ihtiyacını karşılamak amacıyla tüketim miktarına bakılmaksızın serbest tüketici sayılacak. Sorumlu tüzel kişi veya yatırımcılar kendi ihtiyaçları için elektrik üretim tesisleri kurma ve işletme hakkına sahip olacak. Bu bölgelerde doğal gazın dağıtım ve işletme faaliyetlerine ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça düzenlenecek.

 Özel endüstri bölgesi ilanında zorunlu alan şartı düşürüldü

Düzenlemeye göre, özel endüstri bölgesi ilanında aranan zorunlu alan büyüklüğü de düşürüldü. Bu kapsamda, kurulu alanlarda 150,000 metrekare şartı 100,000 metrekare, boş alanlarda 200,000 metrekare şartı ise 150,000 metrekare olacak.

Özel endüstri bölgelerindeki kamulaştırma ve altyapı harcamaları başvuru sahibi tarafından karşılanacak. Bu alanlarda, gerçekleştirme süresi 5 yılı geçmemek üzere, her yıl yeniden değerleme oranında güncellenmek kaydıyla en az 750 milyon lira tutarında yeni yatırım taahhüdünde bulunulması şartı aranacak.

Yaya eklenen geçici maddeye göre, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce, münferit yatırım yeri olarak tahsis edilen alanlar ile ilan edilen ihtisas endüstri bölgeleri, "endüstri bölgelerinin kuruluşu ve ilanı" başlıklı maddeye göre kurulan endüstri bölgesi olarak kabul edilecek.