Taşıt satışı ihale yasasından muaf olacak

Tasarruf tedbirlerini içeren 32 maddelik kanun teklifi, 10 Temmuz’da Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülecek. Teklif kapsamında kamudaki her türlü taşıtın satılması için, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’na yetki veriliyor. Satışlar, özelleştirme yasası ile devlet ihale yasasından muaf olacak.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Taşıt satışı ihale yasasından muaf olacak

CANAN SAKARYA/ANKARA

Cumhurbaşkanı tarafından 17 Mayıs 2024’te yayımlanan tasarruf genelgesinin ardından Meclise geçtiğimiz hafta sunulan tasarruf tedbirlerini de içeren 32 maddelik kanun teklifi 10 Temmuz’da TBMM Plan Bütçe Komisyonunda görüşülecek.

Kamuoyunda bir süredir tartışılan vergi paketi üzerindeki çalışmalar ise bu hafta tamamlanarak, Meclise gelecek. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, bu hafta vergi paketine son şeklinin vereceklerini ve Meclis Başkanlığı’na sunacaklarını açıkladı. Kamuda tasarruf tedbirleri içeren yasa teklifi kapsamında, kamudaki her türlü taşıtın satılması için Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’na yetki veriliyor. Satışlar, özelleştirme yasası ile devlet ihale yasasından muaf olacak. Satış için yapılacak giderler Özelleştirme Fonu’ndan karşılanacak. Elde edilen gelir genel bütçeye veya ilgili kamu kurum ve kuruluşu bütçelerine aktarılacak.

Çift maaşa sınırlama

Özel veya kamu ayrımı gözetilmeksizin her statüdeki kurum ve kuruluşun yönetim kurulu, denetim kurulu, tasfiye kurulu, danışma kurulu üyeliğinde ve komisyon, heyet, komite ile benzeri organlarda görev alanlara, kurum içi ve kurum dışı ayrımı yapılmaksızın bu görevlerinden sadece biri için ücret ödenecek. Yürütülen görevler nedeniyle huzur hakkı, ücret, ikramiye gibi her ne ad altında olursa olsun bir ayda yapılabilecek ödemelerin toplam net tutarı, 108 bin gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçemeyecek. Temmuz ayında güncellenecek göstergelerle bu tutar 98 bin liraya karşılık geliyor. Üst sınırı aşan ya da ücret alınamayan görevlere ilişkin ödeme tutarları genel bütçe kapsamındaki idarelerde genel bütçeye, diğer idarelerde ise ilgili kurum bütçesine gelir kaydedilecek.

Tasarruf tedbirlerine uymayanlara disiplin cezası verilecek

Kamu kurum ve kuruluşlarının harcama ve uygulamalarının tasarruf tedbirlerine uygunluğu idarelerince veya Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından izlenerek denetlenecek. Alınan tedbirlere aykırı iş ve işlemleri tespit edilenler hakkında tabi oldukları mevzuat çerçevesinde disiplin hükümleri uygulanacak. Sonuçları idarelerince Cumhurbaşkanlığına bildirilecek.

İl özel idarelerine hak ediş karşılığı kaynak aktarılacak

Bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşlarının, il özel idareleri aracılığıyla yapacağı yatırımlarına ilişkin kaynak transferlerin avans ödemeleri hariç ilgili işe ait hakediş raporları karşılığı yapılacak. İl özel idareleri aracılığıyla yapılacak işlere ilişkin ödenekler kamu kurum ve kuruluşlarının bütçelerinde ayrı tertiplerde izlenecek, bu ödeneklerden diğer tertiplere aktarma yapılamayacak ve başka amaçlarla kullanılamayacak. 1 Temmuz 2024 tarihinden geçerli olmak üzere Sanayi ve Teknoloji Bakanı ile yatırımcılar arasında imzalanan ve yatırım teşviklerine ilişkin hükümler içeren yatırım sözleşmeleri damga vergisinden istisna tutulacak.

■ TEKLİFTE YER ALAN BAZI DÜZENLEMELER:

■ Deprem bölgesinde nüfusu azalan belediyeler için İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun uyarınca nüfus esas alınarak genel bütçeden yapılacak pay dağılımında 2023 yılı nüfusu esas alınarak deprem sebebi ile nüfusu azalan belediyelerin genel bütçeden alacakları payın azalmasının önüne geçiliyor.

■ İller Bankasının sermayesi 9 milyardan 60 milyar liraya çıkarılıyor.

■ Sadece araç dışından şarj edilebilen hibrit elektrikli araçlardan birleştirilmiş kilometre başına karbondioksit emisyonu 25 gramın altında ve birleştirilmiş elektrikli motor menzili 70 kilometre ve üzerinde olanlardan, motor silindir hacmi 1800 santimetreküpü geçmeyenlerin motor silindir hacmi ve matrah eşiklerine göre ÖTV oranları belirleniyor.

■ Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi Piyasa İstikrar ve Denge Alt Fonuna kamu bankalarının sermaye yapılarının güçlendirilmesi amacıyla 2024 mali yılı içerisinde ikrazen özel tertip Devlet iç borçlanma senedi ihraç etmeye Hazine ve Maliye Bakanı yetkili kılındı.

■ Doğal Gaz Piyasası Kanuna eklenen geçici maddeyle; BOTAŞ’ın, düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla Ticaret Bakanlığına bağlı tahsil dairelerine vadesi geldiği halde ödenmemiş olan her türlü vergi, fon ve paylar, idari para cezaları ile bunlara bağlı gecikme zammı ve gecikme faizi borçları BOTAŞ’ın Hazineden görevlendirme bedeli alacaklarına karşılık, merkezi yönetim bütçesinin gelir ve gider hesaplarıyla ilişkilendirilmeksizin mahsup suretiyle, Ticaret Bakanlığınca terkin edilecek. Düzenleme kapsamında BOTAŞ’ın Hazineden olan görevlendirme bedeli alacağı tutarını tespit etmeye ve mahsup suretiyle yapılacak terkin işlemlerini belirlemeye Hazine ve Maliye Bakanı yetkili olacak.

■ 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren, yeterli depolama ve kendi araçlarına akaryakıt ikmal kapasitesine sahip olmaları ve akaryakıtı kendi ihtiyaçları için kullanmaları şartıyla kamu kurum ve kuruluşlarına, fabrika, şantiye, maden veya taş ocaklarına yapılan teslimler hariç, araçlara yapılacak akaryakıt ikmali bayilik lisansı ve yeterli donanımı olan akaryakıt istasyonları dışında yapılamayacak.

Akaryakıt istasyonu dışında yapılacak akaryakıt teslimlerinde akaryakıtın alıcı deposuna taşınması bayilik lisansına sahip satıcı tarafından yapılacak.