Dolambaçlı yollar aramaya gerek yok

Hasan AKDOĞAN
Hasan AKDOĞAN GÜMRÜK VE DIŞ TİCARET

Ticaret Bakanlığı’nca bir tebliğ yayımlandı. Yeni uygulamalar için çok ayrıntı sıralanmış bulunuyor. Dikkatimi çeken birkaç konuyu bu yazımda ele alacağım.

Şöyle ki; A.TR Dolaşım Belgesi veya menşe ispat belgeleri eşliğinde serbest bölge veya antrepoya konulan eşyaya ilişkin belgenin ilgili mevzuatında öngörülen ibraz süresi içinde ilgili gümrük müdür-lüğüne ibraz edilmiş olması şartıyla eşyanın serbest bölge veya antrepoda kaldığı süre boyunca belge-nin geçerlilik süresinin durdurulması ve kalan sürenin eşyanın serbest bölge veya antrepodan çıkış tarihinden itibaren başlatılması yönünde uygulama yapılması isteniyor. Ancak; antrepoda eşyanın bek-leme süreleri çok uzun olduğu için. Geçen zaman içinde aynı konuda çıkarılacak mevzuat hükümleri yazılırken bu yeni düzenlemenin dikkate alınması gerekiyor.

Bir başka husus da Dahilde İşleme Rejimi’nde (DİR) kullanım harici kalan eşyanın serbest dolaşıma girişi konusudur. Dahilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) kapsamında ithalatı gerçekleştirilen eşyadan kullanım harici kalanların ilgili mevzuatı dâhilinde serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutulması halin-de, Gümrük Kanunu’nun 114’üncü maddesi hükümlerinin uygulanması isteniliyor. Eşyanın serbest dolaşıma girişine ilişkin tüm koşulları sağlaması halinde, serbest dolaşıma giriş beyannamesine eşyanın Dahilde İşleme Rejimi kapsamında ithalatı esnasında gümrük müdürlüğüne ibraz edilen A.TR Dola-şım Belgeleri’nin veya menşe ispat belgelerinin onaylı fotokopileri eklenmesi şart koşuluyor. Elektro-nik ortamda işlemlerin yapılması durumu dikkate alındığında sisteme belgelerin yüklenmesinin yeterli görülmesi yerinde olacaktır.

Bir başka konu da; ithal edilmiş ve kullanılmış eşyanın Avrupa Birliği’ne ihracı meselesidir. Gümrük Kanunu ve dış ticaret mevzuatına uygun olarak ithal edildikten ve kullanıldıktan sonra ihraç edilmek istenilen eşya için A.TR Dolaşım Belgesi düzenlenmesinin söz konusu olduğu ancak bu eşyanın itha-line ilişkin tevsik edici belgelerin, 5 yıllık belge saklama süresinin geçmesi nedeniyle artık mevcut ol-madığı hallerde, ihracatı ve yatırımları teşvik mevzuatı hükümleri ve ithalat rejiminin mahrecine iade hükümleri saklı kalmak kaydıyla eşyanın serbest dolaşımda olduğunu belirleyen ticari belge ve kayıt-ları ile eşyanın muhasebe kayıtlarının bulunduğu envanter defteri kayıtları esas alınarak Bakanlıkça yetki verilmiş kişi/kurum/kuruluşlar tarafından A.TR Dolaşım Belgesi’nin onaylanması ve gümrük müdürlüklerince vize edilmesi yönündeki taleplerin karşılanacağı belirtiliyor.

Yani bu uygulamanın yapılması için Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri’nin (YGM) tespit raporu aranması şartı konulabilirdi. Dolambaçlı yollar aramaya gerek yok. YGM sistemi bu tür işler için ihdas edilmedi mi? Tebliğde belirtilen birçok işi idare adına YGM’lerin yapması mümkünken açıklıkla me-tinlere bu konularda yetkin YGM’ler yazılamıyor. İdarenin birimleri arasında koordinasyon kurulsa sorunlar rahatlıkla çözülebilir.

 

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar